President

måndag 23 maj 2022

Konsolidering och vitaliseringar -  förhoppningar inför presidentskapet

Arbetet i nya miljöer och i flera olika länder har lärt mig att dels uppskatta vänskapen  i nära relationer och  dels kamratskapet i olika föreningssammanhang. Aktiviteter i sammanhang som stått mig nära har ofta lett till större vänskapsrelationer trots kulturella barriärer, än vad den naturliga auktoriteten automatiskt leder till när man representerar sitt land eller sitt företag.

Att i en Rotary klubb som Sollentuna-Tureberg umgås med mångåriga medlemmar och inbodda  Sollentunabor ger livskvalité för sådana som mig själv, som flyttat flera gånger. Många tar idag vara på det bättre utbud av försörjningsmöjligheter som storstadsmiljöerna ger och flyttar till dessa. Men inte alla finner livskvalité enbart i umgänget med kolleger. Sökandet efter bättre livskvalité bör vi i Rotary kunna fånga upp genom den oslagbara folkbildning vi erbjuder vid våra luncher i form av aktuella föredrag, där också tillfälle ges till att umgås.

Jag är övertygad om att fysisk kontakt och vänskap blir mer och mer viktigt för unga människor i en värld där digitala medier har tagit över mycket av kommunikationen.

Vi måste prioritera sökandet efter unga lunchtalare som öppnar ögonen för den nya tiden och innovativa värden hos oss alla. Så kan vi lära känna morgondagens rotarianer. Ibland kanske vi kan genomföra att stressade beslutsfattare får hålla webbaserade föredragningar. Då min familj betytt mycket för mig personligen vid utlandsstationeringar skulle jag vilja diskutera, om vi kan genomföra någon form av gemensam familjeupplevelser. Efter trettio år i andra länder känner vi i vår familj att Stockholmsregionen har många härliga mötesplatser att upptäcka.

Styrelsearbetet

Att driva ett aktivt styrelsearbete i syfte att främja klubbens utveckling, möte medlemmarnas önskemål och få infallsvinklar för aktivitetsidéer och behov i närmiljö.

Att alla i klubben och i styrelsen känner stimulans i uppdraget.

Kommittéarbetet

Arbetar fram och erbjuder medlemmar och gäster intressanta lunchprogram.

Klubbkommittén erbjuder studiebesök och utflykter i samarbete med vår moderklubb.

Marknadskommittén

Initierar framtagandet av material för marknadsföring och medlemsrekrytering. Föreslår och genomför externa aktiviteter i syftet att göra oss mer synlig utåt. Ansvara för att klubben är aktiv i sociala medier.

Samordnar gästvärdar/närvaro/veckobrev

Ansvarar att fördela uppdraget som gästvärd till medlemmarna genom att skapa gästvärdslistan. Ser till att uppdaterade närvarolistor finns vid varje tillfälle såväl den interna listan som gästlistan. Ser till att närvaron uppdateras på hemsidan.

Lunchmöten

Gästvärden och presidenten ser till att rekvisitan finns framme innan lunchen startar. Vi ska synas och det ska vara välkomnande. Utanför entrédörren till Edsbacka krog sitter vår Rotarysköld på väggen.

Äta gott tillsammans och lyssna på intressanta och givande föredrag. Ibland round table då vi diskuterar ett eget spörsmål.

Medlemsvård

Vi tar fasta på det som alltid varit en sanning och kommer att så förbli. I vår klubb tar vi väl hand om våra nuvarande medlemmar och detta ska leda till att andra kommer med i våra led.

The Rotary Foundation, TRF

Vi ska med inkommande och intjänade medel försöka  öka våra bidrag till de olika konton som finns i TRF. Lämnade bidrag från oss ger möjlighet att söka ekonomiskt stöd till klubbens egna projekt.

Yrkestjänsten

Vi eftersträvar att utforma och genomföra planer och vägledning och stöd för medlemmarna i klubben inom yrkeslivet i syfte att höja den allmänna yrkesstandarden för dessa.

Internationella tjänsten/Rotary doctors

Vi eftersträvar att stimulera klubbens medlemmar att besöka Rotaryklubbar i andra länder och att delta i Rotarys internationella kongresser (Conventions). Likaså att lyfta fram att Rotary har ett stort antal läkarteam i världen för att hjälpa behövande samt att finansiera möjligheten att skicka en Shelterbox till katastrofområden. Många Rotarianer och Rotaryklubbar ger gåvor i övertygelsen att dessa gåvor lindrar lidandet och kaoset. Rotarys 1,2 miljoner medlemmar världen över ger idag 47 miljoner SEK till Shelterboxprojekten, (den svenska andelen är 630.000). De utmaningar världen i en Global Era ställs inför utmanar oss att intensifiera  behoven av Shelterboxprojekt. I en Global Era är vi  i allt ökande omfattning beroende av vad som händer även i långt borta liggande länder. Detta måste även belysas under våra Rotary-samlingar.

Projekt

Att driva projekt och initiera är en nyckel till framgång. Det skapar gemenskap och engagemang.

Projektens innehåll och syftning kan sprida intresset för Rotary och bidra till viljan att delta och bli medlem. Att lyssna in hemmascenarier och bidra till att lösa problem på hemmaplan ökar Rotarys legitimitet.

Utbytesstudent

Tillsammans med vår moderklubb ska vi förhoppningsvis får vara mentor för en utländsk student.

Börje Duvell

President 2022-2023